Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KNABSTUP BOLDKLLUB

 

 

 • 1.

 

Foreningens navn er Knabstrup Boldklub og i forkortelse KBK, foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

 

 • 2.

 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og dyrke fodbold. Igennem sporten og dertil knyttede aktiviteter (møder, venskabelige og festlige sammenkomster), ønsker foreningen at give bidrag til medlemmernes menneskelig udvikling.

 

 • 3.

 

Knabstrup boldklub er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland under DGI Danmark

 

 • 4.

 

Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, og som ikke er i restance i andre foreninger.

 

 • 5.

 

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

 

 • 6.

 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel.

 

 • 7.

 

Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemsskabet.

 

 • 8.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

 

 • 9.

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års februar måned med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. forelæggelse af revideret regnskab
 4. fastsættelse af kontingentsatser
 5. indkomne forslag
 6. valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 7. valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 8. eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer.

 

 • 10.

 

For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

 

 • 11.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1 /4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden

 

Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

 

 • 12.

 

Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

 

På ulige år er formand og sekretær på valg, og på lige kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsessuppleanter er ligesom revisorer og revisorsuppleanter på valg hvert år.

 

Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

Bestyrelses varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

 • 13.

 

Foreningen tegnes af formanden.

 

Alle hævninger og checks fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand og kasserer.

 

 • 14.

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisorernes påtegning sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

 

 • 15.

 

Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den.

 

Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver almennyttig idrætslige eller almennyttige

humanitære formål,

 

 • 16.

 

Disse vedtægter vil til enhver tid være underlagt ”Lov om Folkeoplysning”.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 12-02-2019